Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
X

Bądź na bieżąco

Zapisz się na nasz newsletter

Sponsorzy i partnerzy

Regulamin Dobra mama

2018-10-02

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZACJI KWIAT KOBIECOŚCI I DWUMIESIĘCZNIKA DOBRAMAMA

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Organizatorem konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) jest  Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości z siedzibą w Warszawie (01-883) przy ul. Perzyńskiego 14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000315362, NIP 118 20 59 702,  REGON 14284121 (dalej zwana „Organizatorem”).

1.2.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3.Regulamin Konkursu jest dostępny  na stronie internetowej Organizatora www.kwiatkobiecosci.pl .

1.4.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

1.5.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Realizatora, sponsorów nagród i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu.

1.6.Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu jest:

1)Test genetyczny w kierunku wykrycia obecności zmutowanego genu BRCA1 (o wartości 250 zł)

1.7.Organizator powoła 2. osobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie dwóch  przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. 

 

2.ZAŁOŻENIA KONKURSU

2.1.Konkurs będzie przeprowadzony na portalu ohme.pl. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie www.kwiatkobiecosci.pl oraz na FB Kwiatu Kobiecości.

2.2.Konkurs będzie trwał w dniach od 1.10.2018 do 30.11.2018 r.

2.3O nagrodzie zostaną poinformowani zwycięzcy konkursu drogą email (wiadomość e-mail).

 

3.ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1.Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, jak również wskaże adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest Regulamin.

3.2.Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora i Realizatora na podstawie przysłanych odpowiedzi na pytanie w formie wiadomości e-mail na adres dobramama@kwiatkobiecosci.pl.

3.3.Zgłoszenie udziału w Konkursie następuję poprzez przesłanie odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe  w formie wiadomości e–mail na adres: dobramama@kwiatkobiecosci.pl.

 

3.4.Wykonanie zadania konkursowego polega na przesłaniu zabawnego zdjęcia z dzieciństwa (wiadomości e-mail) na adres: dobramama@kwiatkobiecosci.pl.

3.5.Spośród wszystkich poprawnie przesłanych zdjęć Komisja wybierze 20 najciekawszych. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń. 

3.6.Jedna osoba może wziąć udział tylko raz w Konkursie, tj. Laureaci będą identyfikowani przez Organizatora na podstawie adresu e-mail, imienia, nazwiska oraz po wskazaniu miasta               w którym chce wykonać badanie. 

3.7.Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 

4.PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1.Laureaci zostaną wyłonieni w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 13.grudnia 2018 r.

4.2.Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wysłanie do nich wiadomości e-mail najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Wiadomość e-mail będzie zawierała wszelkie niezbędne informacje o możliwości zrealizowania bezpłatnego badania.

 

5.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1.Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: biuro@kwiatkobiecosci.pl

5.2.Reklamacje należy wysłać emailem. Decyduje data wysłania maila.

5.3.Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4.Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

5.5.Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.6.Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.

 

 

 

 

Cofnij