Wygraj Prezent dla SIEBIE i swojej MAMY

Kochani, z okazji Dnia Matki mamy dla Was konkurs na naszym Facebooku – https://www.facebook.com/pg/kwiatkobiecosci

Co trzeba zrobić? To bardzo proste 🙂
polub post konkursowy
oznacz w komentarzu Mamę
udostępnij post na swoim profilu
♦ zaakceptuj Regulamin Konkursu
czekaj, aż wyślemy prezent Tobie i Twojej Mamie!

Powodzenia! 

Treść regulaminu poniżej:

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZACJI KWIAT KOBIECOŚCI
z dnia 26.05.2020 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) jest Ogólnopolska Organizacja Kwiat Kobiecości z siedzibą w Warszawie (01-844) przy ul. Skalbmierska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział KRS, pod numerem KRS: 0000315362, NIP 1182059702, REGON 14284121200000 (dalej zwana „Organizatorem”).

 1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.kwiatkobiecosci.pl.

 1.4. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 1.5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji i prowadzeniu Konkursu.

 1.6. Nagrodami przeznaczonymi dla laureatów Konkursu są:

  1. a) 2 pary czerwonych fig Kwiat Kobiecości (Simple), edycja limitowana, w rozmiarach S, M, L, XL marki Julimex, 
  2. b) 2 bransoletki „Niezapominajki” Kwiatu Kobiecości 

 1.7. Organizator powoła dwuosobową komisję (zwaną dalej „Komisją”), w skład której wejdzie dwóch przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie.

 2. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 2.1. Konkurs będzie przeprowadzony na Facebok KWIAT KOBIECOŚCI. Ogłoszenie o Konkursie ukaże się na stronie https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci/. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na FB Kwiatu Kobiecości https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci/.

 2.2. Konkurs będzie trwał w dniach od 26.05.2020 do 30.05.2020 r. do godziny 24:00

 2.3 O nagrodzie zwycięzca konkursu zostanie poinformowany na stronie https://www.facebook.com/kwiatkobiecosci/- nazwisko laureata zostanie wymienione w osobnym poście opublikowanym w dniu 31.05.2020 r. o godz. 20:00.

 3.ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

3.1. Organizator zamieści w ogłoszeniu o Konkursie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, informacje o zasadach Konkursu, nagrodach, jak również wskaże adres strony internetowej Organizatora, na której zamieszczony jest Regulamin.

 3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie odpowiedzi na postawione zadanie konkursowe w formie komentarza umieszczonego pod postem dotyczącym Konkursu.

3.3. Zadanie konkursowe polega na:

  • polubieniu postu konkursowego,
  • oznaczeniu w komentarzu osoby, której chcesz zrobić prezent,
  • napisaniu w komentarzu dlaczego wybrałeś tę osobę,
  • udostępnieniu postu na swoim profilu,

3.4. Spośród wszystkich poprawnie przesłanych odpowiedzi na zadanie konkursowe Komisja wybierze 1 najciekawsze. 

 3.5. Jedna osoba może wziąć udział tylko raz w Konkursie, tj. laureat będzie identyfikowany przez Organizatora na podstawie profilu na www.facebook.com

3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora. Organizator gwarantuje prawo wglądu uczestnika do jego danych osobowych i do ich poprawiania, jak również do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych uczestnika. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.

 4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

4.1. Laureat zostanie wyłoniony w wyniku przeprowadzenia procedury opisanej w punkcie 3 Regulaminu w terminie najpóźniej do dnia 31 maja 2020 r. do godziny 20:00

 4.2. W przypadku, gdy laureat nie przekaże swoich danych do wysyłki zestawu konkursowego w ciągu 2 dni od otrzymania informacji o wygranej, jego nagroda przypadnie innemu uczestnikowi konkursu wyłonionemu w toku obrad komisji.

 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania Konkursu, tj. ogłoszenia listy laureatów zgodnie z pkt 2.3 powyżej, na adres Organizatora: biuro@kwiatkobiecosci.pl

5.2. Reklamacje należy wysłać emailem. Decyduje data wysłania maila.

 5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu.

5.5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

5.6. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji.