Słownik

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Abrazja

Abrazja – wyłyżeczkowanie lub frakcjonowane skrobanie ścian kanału szyjki i jam macicy, to zabieg polegający na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy. Zabieg ten wykonywany jest w celach diagnostycznych i terapeutycznych.
źródło: medifem.pl

AIS
AIS – łac. adenocarcinoma in situ – nieinwazyjny rak gruczołowy (szyjki macicy). Etap rozwoju raka szyjki macicy pochodzącego z komórek nabłonka gruczołowego, w którym komórki nowotworowe nawarstwiają się w obrębie krypt gruczołowych, lecz nie przekraczają błony podstawnej, na której spoczywa nabłonek. Nie ma wiec naciekania (inwazji) podścieliska (tkanki łącznej zawierającej naczynia limfatyczne i krwionośne).
Anaplazja

ANAPLAZJA – z łacińskiego anaplasia jest to zespół cech morfologicznych charakterystyczny dla struktury tkankowej nowotworów złośliwych. Komórki stają się mniej dojrzałe, zatracają zdolność różnicowania, zaczynają samodzielnie egzystować i szybko się mnożyć.

Anemia

ANEMIA – Spadek poziomu krwinek białych, czerwonych, płytek krwi oraz hemoglobiny. Obniżenie liczby krwinek białych, które chronią nas przed zakażeniami, to większe ryzyko infekcji Zmniejszenie poziomu hemoglobiny powoduje anemię – możesz czuć się osłabiony i senny. Obniżenie poziomu płytek krwi może powodować siniaki, krwawienia z nosa, żołądka, dróg rodnych. Stan krwi sprawdza się przez regularne badania morfologiczne

Angiografia

ANGIOGRAFIA – badanie radiologiczne, polegające na podaniu kontrastu dożylnie bądź dotętniczo i ocenie naczyń krwionośnych. Stosowane w onkologii m.in. w ocenie ukrwienia guzów nowotworowych oraz ewentualnego naciekania struktur naczyniowych przez naciekający guz nowotworowy.

Apoptoza

APOPTOZA – zaprogramowana śmierć komórki – naturalny stan, który osiąga każda komórka. 

ASCU

ASCU – ang. atypical squamous cells of undetermined significance – atypowe komórki nabłonka płaskiego szyjki macicy o nieokreślonym znaczeniu – wynik badania cytologicznego według systemu Bethesda, świadczący o tym, że w rozmazie znaleziono nietypowe komórki nabłonka płaskiego, których cechy są na tyle słabo wyrażone, że nie można ich zakwalifikować do grupy dysplazji (patrz dysplazja – CIN), wymagają jednak ponownej oceny kolejnego rozmazu cytologicznego, pobranego najczęściej po 3-6 miesiącach.

Atypowe komórki

ATYPOWE KOMÓRKI – Komórki, których budowa znacznie odbiega od normalnego wyglądu komórki. W przypadku szyjki macicy atypia komórkowa powodowana jest zakażeniem HPV i w mniejszym lub większym stopniu (patrz CIN 1-3), upodabnia komórki nabłonka szyjki macicy do komórek nowotworowych (duże, nadmiernie barwiące się jądra komórkowe, ziarnistości chromatyny, zmniejszenie objętości cytoplazmy i inne cechy).

B

Badania przesiewowe

BADANIA PRZESIEWOWE – (z angielskiego screening) jest używane jako synonim \”wczesnego wykrywania\” lub \”profilaktyki wtórnej\” i obejmuje działania wśród osób bez objawów choroby w celu wykrycia choroby w okresie bezobjawowym lub przedklinicznym. Rozpoznanie i leczenie w okresie bezobjawowym daje lepsze wyniki, niż gdyby te działania wykonywano dopiero w okresie, gdy wystąpią objawy kliniczne. Badania przesiewowe można wdrażać w dużej populacji – wówczas nazywa się badaniem przesiewowym masowym i można je stosować celem wczesnego wykrywania raka sutka, raka szyjki macicy, raka okrężnicy i odbytnicy.

Badanie cytologiczne
BADANIE CYTOLOGICZNE – Podczas badania ginekologicznego pobierane są próbki komórek z zewnętrznej powierzchni szyjki macicy. Celem badania jest rozpoznanie zaburzeń budowy komórek (takich jak powiększone, nadmiernie barwiące się jądro komórkowe, ziarnista struktura chromatyny i inne) charakterystycznych dla istotnych nieprawidłowości mogących prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub wskazujących na obecność raka. Nieprawidłowy wynik cytologii pozwala wdrożyć najczęściej proste i skuteczne leczenie kobiet istotnie zagrożonych rozwojem raka. Badanie wykonywane u kobiet bez objawów i dolegliwości, jest modelowym przykładem populacyjnego badania przesiewowego. Wprowadzone w latach 50 XX wieku przez N. Papanicolaou przyczyniło się do spadku umieralności powodowanej rakiem szyjki macicy o ponad 40%. Bethesda System – system opisu wyników badania cytologicznego wprowadzony w USA roku 1990 i stopniowo zastępujący pięciostopniową klasyfikacje według Papnicolaou, także w Polsce. Jest znacznie bardziej precyzyjny i dostarcza lekarzowi pełniejszej informacji o ewentualnych stanach chorobowych szyjki macicy.
Biopsja
BIOPSJA – Pobranie niewielkiej ilości tkanki z ciała w celu wykonania badania w kierunku obecności komórek nowotworowych. Niekiedy materiał pobrany metodami biopsyjnymi jest wykorzystywany do badań innych niż morfologiczne (np. wirusologicznych, biochemicznych itp.).
Brachyterapia
BRACHYTERAPIA – Miejscowa forma radioterapii. Źródła promieniowania umieszczane są wewnątrz lub w bezpośredniej okolicy guza. Zmienione obszary wystawione są tym samym na wysoką dawkę promieniowania, podczas gdy otaczająca zdrowa tkanka jest w mniejszym stopniu narażona na promieniowanie.
BRACA1

BRCA1 – Mutacja odpowiedzialna za wystąpienie w grupie nosicielek podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi (ok. 60%) i raka jajnika (ok. 40%) 

BRACA2

BRACA2 – Mutacja odpowiedzialna za wystąpienie w grupie nosicielek podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi (ok. 50%) i raka jajnika (ok. 20%). Ponadto wystąpienie powyższej mutacji zwiększa ponad 200-krotnie ryzyko wystąpienia raka piersi u mężczyzn. 

C

Cewka moczowa

CEWKA MOCZOWA – To końcowa część układu moczowego u kobiety. Jest krótsza i szersza od męskiej, biegnie równolegle do pochwy. Przez to zwiększone jest ryzyko infekcji dróg moczowych, zwłaszcza u kobiet aktywnych seksualnie, ciężarnych i po menopauzie. Z powodu tego, że blisko pochwy i odbytu znajduje się cewka moczowa, zapalenie wywołują drobnoustroje, które w łatwy sposób przemieszczają się z jednego miejsca w drugie. Problemy z układem moczowym występują częściej u kobiet niż u mężczyzn.

Chemioterapia

CHEMIOTERAPIA – Jest jedną z podstawowych metod leczenia nowotworów. W zależności od typu nowotworu, stadium jego rozwoju oraz kondycji Pacjenta, chemioterapia może być albo główną dla danego Pacjenta linią terapeutyczną, a może być również jedynie częścią wspomagającą leczenia skojarzonego z radioterapią i chirurgią onkologiczną.

Chemioterapia dootrzewnowa

CHEMIOTERAPIA DOOTRZEWNOWA – sposób podania leków przeciwnowotworowych w miejsce występowania nowotworu w celu uzyskania jak największej ich dostępności biologicznej (np. w raku jajnika z przerzutami do otrzewnej, przerzutach do otrzewnej raka żołądka, raka jelita grubego, śluzaka rzekomego otrzewnej).

Chemioterapia neoadjuwantowa

CHEMIOTERAPIA NEOADJUWANTOWA – chemioterapia przedoperacyjna stanowiąca jeden z elementów leczenia skojarzonego nowotworów

CIN

CIN – ang. cervical intraepithelial neoplasia – sródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy. Powodowane zakażeniem HPV zaburzenia różnicowania komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki macicy, określane także mianem dysplazji. Zmiany obejmują tylko i wyłącznie pokłady komórek nabłonkowych i nie przekraczają błony podstawnej, na której spoczywa nabłonek (stąd w nazwie „sródnabłonkowa”). Zróżnicowane nasilenie zaburzeń budowy komórkowej oraz różna grubość pokładu nieprawidłowych (dysplastycznych) komórek stanowią kryteria różnicujące trzy stopnie CIN (patrz dalej). Termin stosuje się do rozpoznania histopatologicznego (wycinka tkankowego). 

CIN1

CIN1 – ang. cervical intraepithelial neoplasia – sródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy stopnia 1, inaczej dysplazja małego stopnia. Stan, w którym w obrębie nabłonka płaskiego szyjki macicy pod wpływem zakażenia HPV dochodzi do masywnego namnażania wirusa (replikacji), któremu towarzysza charakterystyczne zmiany w budowie komórek nabłonkowych ograniczone na ogół do dolnej 1/3 grubości nabłonka. Atypia (nieprawidłowości) komórkowe nie są jednak zbyt nasilone, zaś samorzutne (bez interwencji medycznej) ustąpienie zmian występuje bardzo często (ponad 60% przypadków). Współcześnie kwestionowany jest pogląd, że CIN 1 jest stanem przed rakowym.

CIN2

CIN2 – ang. cervical intraepithelial neoplasia – sródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy stopnia 2, inaczej dysplazja średniego stopnia. Stan, w którym nasilenie atypowych cech komórek nabłonka płaskiego szyjki macicy (patrz atypowe komórki) powodowanych zakażeniem HPV wysokiego ryzyka jest znaczące, zaś grubość pokładu tak zmienionych komórek dochodzi do 2/3 nabłonka. Namnażanie HPV jest mniej intensywne ni w CIN 1, jednak zaburzenia czynności komórek gospodarza (zwłaszcza utrata różnicowania i niekontrolowane podziały) – większe. Stan uważany za przed rakowy, choć istnieje dość duże prawdopodobieństwo spontanicznego ustąpienia. Wymaga leczenia chirurgicznego (patrz: konizacja, LLETZ/LEEP).

CIN3

CIN3 – neoplazja wewnątrznabłonkowa szyjki macicy III stopnia (największe przemiany komórek – najbardziej złośliwe).

CIS

CIS – łac. carcinoma in situ – rak przedinwazyjny. Stan w którym zakażenie HPV wysokiego ryzyka powoduje silnie nasilone zmiany atypowe w komórkach nabłonka płaskiego szyjki macicy, charakterystyczne dla komórek nowotworowych. Komórki te zajmują cała grubość nabłonka (w przeciwieństwie do CIN), jednak nie przekraczają (nie naciekają) błony podstawnej na, której spoczywa nabłonek i oddzielającej go od podscieliska. Wymaga interwencji chirurgicznej (na ogół rozległa konizacja, głęboki LLETZ/LEEP, laser lub amputacja szyjki macicy – patrz dalej) w trybie naglącym. cytologiczna grupa I, II, III, IV, V – wynik oceny cytologicznej podawany według starego systemu Papanicolaou, ciągle używanego w Polsce w niektórych ośrodkach. Grupa I – stan prawidłowy, grupa II – zmiany o charakterze zapalnym , grupa III – zmiany dysplastyczne (patrz dysplazja, CIN), grupa IV – prawdopodobnie rak przedinwazyjny (patrz dalej), grupa V – prawdopodobnie rak inwazyjny (patrz dalej). Cytologiczna grupa III obejmuje stany od CIN 1 do CIN 3.

Cytologia

CYTOLOGIA – Podczas badania ginekologicznego pobierane są próbki komórek z zewnętrznej powierzchni szyjki macicy. Celem badania jest rozpoznanie zaburzeń budowy komórek (takich jak powiększone, nadmiernie barwiące się jądro komórkowe, ziarnista struktura chromatyny i inne) charakterystycznych dla istotnych nieprawidłowości mogących prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub wskazujących na obecność raka. Nieprawidłowy wynik cytologii pozwala wdrożyć najczęściej proste i skuteczne leczenie kobiet istotnie zagrożonych rozwojem raka. Badanie wykonywane u kobiet bez objawów i dolegliwości, jest modelowym przykładem populacyjnego badania przesiewowego. Wprowadzone w latach 50 XX wieku przez N. Papanicolaou przyczyniło się do spadku umieralności powodowanej rakiem szyjki macicy o ponad 40%. Bethesda System – system opisu wyników badania cytologicznego wprowadzony w USA roku 1990 i stopniowo zastępujący pięciostopniową klasyfikacje według Papnicolaou, także w Polsce. Jest znacznie bardziej precyzyjny i dostarcza lekarzowi pełniejszej informacji o ewentualnych stanach chorobowych szyjki macicy. 

Cytologiczne badanie

CYTOLOGICZNE BADANIE – ocena histopatologiczna materiału komórkowego, pobranego z danego miejsca (np. szyjki macicy) lub guza nowotworowego (biopsja cienkoigłowa). 

Cytoredukcja

CYTOREDUKCJA – Zmniejszenia masy guza pod wpływem radioterapii lub wycięcia chirurgicznego, w celu zmniejszenia objawów związanych np. z uciskiem guza na naczynia krwionośne lub nerwy lub umożliwienia zastosowania leczenia systemowego (np. chemioterapia).

Cytostatyki

CYTOSTATYKI – substancje naturalne i syntetyczne posiadające właściwości toksyczne w stosunku do komórek nowotworowych, stosowane w chemioterapii.

D

Dysplazja

DYSPLAZJA – Jest stanem przedrakowym szyjki macicy – polega na rozroście nabłonka wielowarstwowego płaskiego szyjki z opóźnionym i zaburzonym dojrzewaniem komórek oraz stwierdzanymi nieprawidłowościami w obrębie jądra komórkowego.

Dysplazja dużego stopnia

DYSPLAZJA DUŻEGO STOPNIA – Patrz CIN3

Dysplazja małego stopnia

DYSPLAZJA DUŻEGO STOPNIA – Patrz CIN1

Dysplazja średniego stopnia

DYSPLAZJA ŚREDNIEGO STOPNIA – Patrz CIN2

Dyzuria

DYZURIA – Bolesne oddawanie moczu

E

Endometrioza

ENDOMETRIOZA – Jest ona chorobą polegającą na nadmiernym rozroście błony śluzowej macicy, najczęściej dotykającą kobiety w wieku rozrodczym. Około 15% miesiączkujących kobiet zagrożonych jest wystąpieniem endometriozy. Endometrioza może rozwijać się w macicy, jajowodzie, w układzie płciowym lub poza nim.

Endometrium

ENDOMETRUIM – To błona śluzowa wyścielająca macicę, podlegająca zmianom w czasie trwania cyklu miesięcznego, na skutek wpływu hormonów. Aby możliwie szybko wykryć zmiany na jakie narażone jest endometrium, należy je systematycznie kontrolować, zapobiegając w ten sposób między innymi zapaleniu śluzówki macicy, rakowi endometrium czy endometriozie. Pod wpływem estrogenów produkowanych przez pęcherzyki Graafa rozrasta się, przygotowując w ten sposób miejsce do zagnieżdżenia się zarodka.

Erytrocyty

ERYTROCYTY – To krwinki czerwone mające za zadanie transportować tlen z płuc do wszystkich tkanek w organizmie. Krwinki czerwone stanowią najliczniejszą grupę elementów morfotycznych krwi. Powstają one w szpiku kostnym z erytroblastów. Podwyższone erytrocyty mogą świadczyć o erytrocytozie wywołanej niedotlenieniem, nad krwistości prawdziwej, odwodnieniu organizmu, wodonerczy, torbieli nerek czy nowotworze.

Estrogen

ESTROGEN – Grupa hormonów płciowych, do których zalicza się estradiol, estron i estriol. Estrogeny są nazywane hormonami żeńskimi. Estrogeny wpływają na ksztaltowanie się sylwetki kobiecej, mają wpływ na psychikę i emocje kobiet oraz libido. Ponadto biorą udział w kościotworzeniu, gospodarce weglowodanowej, przepuszczalności błon komórkowych, przez co zwiększają elastyczność skóry i błon śluzowych.” Prawidłowy poziom estrogenów wpływa pozytywnie na przemianę tłuszczową, chroni przed chorobami krążenia i zapewnia równowagę emocjonalną.

F

Faza folikularna

FAZA FOLIKULARNA – Okres cyklu miesiączkowego przebiegający równocześnie z rozwojem pęcherzyka jajnikowego. W fazie tej dochodzi do zgrubienia i rozrostu błony śluzowej macicy.

Faza folikularna

FAZA FOLIKULARNA – Okres cyklu miesiączkowego przebiegający równocześnie z rozwojem pęcherzyka jajnikowego. W fazie tej dochodzi do zgrubienia i rozrostu błony śluzowej macicy.

Flora mikrobiologiczna pochwy

FLORA MIKROBIOLOGICZNA POCHWY – Zespół mikroorganizmów naturalnie bytujących w pochwie kobiety. W prawidłowej florze pochwy dominują różne szczepy pałeczek kwasu mlekowego. Mogą tam znajdować się także grzyby (drożdżaki) czy bakterie potencjalnie patogenne, które u zdrowej osoby nie wywołują chorób jednak pod wpływem antybiotykoterapii, obniżonej odporności czy zmian hormonalnych mogą nadmiernie się namnożyć i wywołać chorobę.

G

Guz

GUZ – Nieprawidłowa masa tkanki będąca wynikiem nieprawidłowego rozrostu komórek i ich dzielenia się w sposób niekontrolowany. Guzy mogą być łagodne (nierakowe) lub złośliwe (rakowe). 

H

Histerektomia

HISTEREKTOMIA – r. hystera (macica) oraz z łac. ectomia (usuniecie). Chirurgiczne usunięcie macicy, zwykle wykonywane przez ginekolog. Wyróżnia się następujące typy histerektomi: histerektomia częściowa – usunięcie tylko trzonu macicy z pozostawieniem szyjki macicy histerektomia całkowita – usunięcie całej macicy (zarówno trzonu jak i szyjki macicy) histerektomia całkowita z usunięciem jajników i jajowodów – oprócz trzonu i szyjki macicy usuwane są jajowody i jajniki, histerektomia radykalna – usunięcie macicy (całkowite) oraz tkanek sąsiednich (tzw. przymacicz), górnej części pochwy i okolicznych węzłów chłonnych. Ten zabieg wykonuje się w przypadku schorzeń nowotworowych takich jak rak szyjki macicy. Obecnie histerektomie coraz częściej wykonuje się stosując technikę laparoskopową (tzw. LAVH – laparoscopy-assisted vaginal hysterectomy – histerektomia przez pochwowa z asysta laparoskopowa). Najczęstszymi wskazaniami są: mięśniaki macicy, zmiany przerostowe błony śluzowej jamy macicy (endometrium), nieprawidłowe krwawienia, wczesne zmiany nowotworowe. 

Histeroskopia

Histeroskopia – zabieg ginekologiczny stosowany w diagnostyce i leczeniu takich zaburzeń, jak nieprawidłowe krwawienia, nawracające poronienia czy zaburzenia płodności. Histeroskopia diagnostyczna odgrywa ważną rolę w profilaktyce i diagnostyce patologii błony śluzowej jamy macicy, w tym stanów przednowotworowych i nowotworowych. Zabieg rozpoczyna się od oceny kanału szyjki macicy i rozpoznania nieprawidłowości wnętrza macicy. Wszystko to dzięki specjalistycznemu urządzeniu optycznemu, światłowodom i kamerze video. Podczas histeroskopii operacyjnej usuwa się takie zmiany jak mięśniaki, polipy i zrosty – czyli nieprawidłowości macicy powodujące bolesność, krwawienia oraz problemy z zajściem w ciążę. źródło: medifem.pl 

Hoodoplastyka

HOODOPLASTYKA – obnażenie i uwypuklenie ukrytej pod fałdami skóry części łechtaczki. Jej celem jest poprawienie jakości doznań seksualnych pacjentki. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Pacjentka odzyskuje całkowitą sprawność seksualną po ok. 2 tygodniach od zabiegu. Przed zabiegiem należy zadbać o depilacje stref intymnych. źródło: medifem.pl

Hormonalna terapia zastępcza

HORMONALNA TERAPIA ZASTĘPCZA – Uzupełnianie braku hormonów (estrogenów i progesteronu) w okresie przekwitania i w latach późniejszych.

Hormonoterapia

HORMONOTERAPIA – To leczenie przy pomocy różnego typu leków hormonalnych. Stosuje się je w niektórych nowotworach jako leczenie uzupełniające lub samodzielne. Hormony działają podobnie jak cytostatyki tzn. działają na komórki nowotworowe rozprzestrzenione w organizmie. Hormony uszkadzają je i powodują ich śmierć.

HPV

HPV – Wirus należący do rodziny Papillomawirusów ; zidentyfikowano 200 typów Papillomawirusów ; Około 15 z tych typów uznano za onkogenne. Wirusy HPV 16,18, 45,31 należą do grupy o wysokim ryzyku onkogennym i odpowiadają za rozwój raka szyjki macicy. Zakażenie typami HPV 6 i 11, o niskim ryzyku onkogennym, powoduje rozwój brodawek narządów płciowych, rzadko rozwój brodawczaka dróg oddechowych.

Hyperplazja

HYPERPLAZJA – rozrost,(z łacińskiego hyperplasia) jest to mnożenie się (rozplem) komórek nienowotworowych. Może być wynikiem naturalnej reakcji organizmu na bodziec, typowym tego przykładem jest powiększenie węzłów chłonnych szyi z powodu zakażenia bakteryjnego gardła. Mnożące się limfocyty w węźle chłonnym powodują jego powiększenie. Hyperplazja nie daje przerzutów ani nie nacieka sąsiednich narządów, jednakże może być przyczyną miejscowych zaburzeń. Kolejnym przykładem, gdzie nie jest znany czynnik etiologiczny (sprawczy) może być łagodny przerost gruczołu krokowego (przerosty). Powiększony gruczoł uciska cewkę moczową, powodując znaczne utrudnienie w oddawaniu moczu, a w końcowym stadium bezmocz i uszkodzenie nerek.

I

In situ

IN SITU – łac. dosłownie: w miejscu. W onkologii określenie wskazujące nieinwazyjna (wczesna) postać nowotworu złośliwego. Komórki nowotworowe nie przekraczają błony podstawnej, która oddziela je od podscieliska zawierajęcego naczynia limfatyczne i krwionośne.

Infekcja

INFEKCJA – Inwazja i następnie namnażanie się mikroorganizmu w ciele gospodarza. Mikroorganizmami mogą być bakterie, wirusy lub grzyby.

Inwazyjny rak szyjki macicy

INWAZYJNY RAK SZYJKI MACICY – Rak, który rozprzestrzenił się poza miejsce swojego powstania w szyjce – w głębiej umieszczone tkanki szyjki lub do innych części ciała.

Irygacja

IRYGACJA – Irygacje dopochwowe polegają na płukaniu pochwy wodą lub za pomocą specjalnych mieszanek oraz odpowiednich preparatów farmakologicznych.

J

Jajnik

JAJNIK – Żeński, parzysty gruczoł płciowy, wytwarzający komórki jajowe oraz produkujący i wydzielający żeńskie hormony płciowe. 

Jajowód

JAJOWÓD – Przewód prowadzący od jajnika do górnej części macicy. Jest wyściełany błoną śluzową, której budowa sprzyja transportowaniu zapłodnionej komórki jajowej do macicy. Jajowód zawiera, m.in. komórki urzęsione popychające jajo do przodu, komórki wydzielnicze sprzyjające plemnikom, a także odżywia zapłodnioną komórkę jajową w jaj drodze do macicy. Do zapłodnienia jaja dochodzi w górnej części jajowodu, tzw. bańce. Jajowód potrafi także się kurczyć się wykonując ruchy perystaltyczne przesuwające zarodek w kierunku macicy. 

K

Kanał szyjki macicy

KANAŁ SZYJKI MACICY – Połączenie ujścia zewnętrznego i jamy macicy-w górnej części zakończony ujściem wewnętrznym

Kandydoza pochwy

KANDYDOZA POCHWY – Grzybica pochwy inaczej nazywana kandydozą, to nie tylko intymny problem wielu kobiet, ale także przyczyna infekcji dróg moczowo-płciowych. Chorobę wywołują drożdżaki z gatunku Candida albicans.

Kiła

KIŁA – Choroba kiła przenoszona jest drogą płciową. Mimo że nie występuje ona zbyt często, to jest niebezpieczna. Groźne powikłania wynikają z wieloletniego przebiegu. Podobnie jak inne choroby weneryczne kiła przenoszona jest podczas stosunku pochwowego, oralnego lub analnego, ale również poprzez kontakt z krwią czy dotyk owrzodzonego miejsca zakażonego bakteriami Treponema pallidum.

Kłykciny kończyste

KŁYKCINY KOŃCZYSTE – Kłykciny kończyste to niewielkie, cieliste guzki lub kalafiorowate brodawki, które pojawiają się na narządach płciowych i wokół odbytu. Zakażenie wywołuje wirus brodawczaka ludzkiego, czyli HPV. Kłykciny są jedną z najczęstszych chorób przenoszonych drogą płciową. U kobiet kłykciny kończyste pojawiają się na wargach sromowych, w pochwie, na szyjce macicy oraz wokół odbytu. U mężczyzn brodawki te występują na napletku, u ujścia cewki moczowej, na trzonie prącia, na mosznie lub wokół odbytu. Niekiedy rozwijają się również w ustach, w gardle. . Są matowe, najczęściej o barwie perłowej, pojedyncze lub mnogie. Nie wywołują dolegliwości. Nie są stanem przed rakowym. Charakteryzują się wyjątkową uporczywością i nawrotami po leczeniu. Mogą stanowić poważny problem kosmetyczny i psychiczny. Łatwo powstają u partnerów/partnerek seksualnych, gdy główna droga przenoszenia zakażenia HPV jest droga płciowa. W leczeniu wykorzystuje się usuniecie chirurgiczne, zamrożenie, odparowanie laserowe lub podanie miejscowych preparatów pobudzających odpowiedz odpornościową. 

Koilocyty

KOILOCYTY – gr. koilos (wydrążony, wklęsły) – komórki nabłonka płaskiego o charakterystycznym wyglądzie jądra (ostryga) będące skutkiem intensywnego namnażania się wirusa HPV. Spotykane najczęściej w zmianach łagodnych (kłykciny) oraz dysplazji niskiego stopnia (CIN I). Dawniej wykorzystywane w badaniach jako wyznacznik zakażenia HPV. Hybride Capture (HC) – badanie molekularne pozwalające na wykrycie obecności HPV (jego DNA) w specjalnie pobranym wymazie z szyjki macicy. Umożliwia określenie czy typ zakażającego wirusa należy do grupy wysokiego czy też niskiego ryzyka. Nie jest możliwe jednak podanie jaki konkretnie typ wirusa obecny jest w próbce. Charakteryzuje się bardzo wysoka czułością (ponad 95%), znacznie przewyższająca czułość badania cytologicznego. Nie może jednak zastąpić cytologii (zwłaszcza u kobiet przed 30 rokiem życia) ze względu na to, że wykrywa także wiele przemijających zakażeń HPV, które nie maja znaczenia dla dalszego postępowania medycznego.

Kolposkop

KOLPOSKOP – Urządzenie wykorzystywane do dokładnego badania pochwy i szyjki macicy. 

Kolposkopia

KOLPOSKOPIA – Badanie polegające na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału oraz pochwy i sromu przy pomocy urządzenia optycznego – kolposkopu. Pozwala na uwidocznienie niezauważalnych okiem nieuzbrojonym obszarów nieprawidłowych na szyjce macicy i ewentualne pobranie wycinków celowanych z tych miejsc do badania histopatologicznego. Stosowana jako metoda weryfikacji wątpliwych lub nieprawidłowych wyników cytologii. 

Komórka

KOMÓRKA – Najmniejsza jednostka, która tworzy tkanki organizmu. Poszczególne komórki mogą być bardziej lub mniej wyspecjalizowane do pełnienia określonych funkcji.

Komórka szyjkowa

KOMÓRKA SZYJKOWA – Komórka nabłonka szyjki macicy. 

Konizacja

KONIZACJA – Metoda diagnostyczna lub diagnostyczno-lecznicza wycięcia stożka tkanki z części pochwowej szyjki macicy. Rutynowo wykonuje się po niej wyłyżeczkowanie kanału szyjki. Wskazaniem do konizacji jest nieprawidłowy obraz cytologiczny, nieprawidłowy obraz histologiczny pobranego wcześniej bioptatu części pochwowej szyjki lub nieprawidłowy wynik kolposkopii.

Konizacja

KONIZACJA – diagnostyczna lub diagnostyczno-lecznicza metoda wycięcia stożka tkanki z części pochwowej szyjki macicy. Wskazaniem do konizacji jest nieprawidłowy wynik cytologiczny, nieprawidłowy obraz histologiczny pobranego wcześniej bioptatu części pochwowej szyjki lub nieprawidłowy wynik kolposkopii. W razie podejrzenia stanu przedrakowego lub wczesnej postaci raka szyjki macicy dodatkowo wykonuje się wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy. Zabieg wykonywany jest w krótkim, dożylnym znieczuleniu ogólnym, a czas jego trwania to około 10 minut. źródło: medifem.pl

Krioterapia

KRIOTERAPIA – Usuwanie patologicznych zmian poprzez wymrażanie. Polega na wykorzystaniu ciekłego kriogenu (często sprężone pary azotu) nakładanego na powierzchnię szyjki macicy przy użyciu aplikatora. W przypadku zastosowania podwójnego wymrażania jest to metoda równie skuteczna w leczeniu zmian CIN jak zabieg LEEP (loop electroexcision procedure – konizacja szyjki macicy pętlą elektrochirurgiczną).

L

Labioplastyka

LABIOPLASTYKA – to zabieg korekty warg sromowych, zarówno mniejszych – labiominoroplastyka, jak i większych – labiomajoroplastyka. Zabieg obejmuje w sobie plastykę z modyfikacją kształtu oraz korektą tkanki. Celem zabiegu jest zapewnienie symetryzacji obu warg przy zachowaniu warunków funkcjonalnych umożliwiających aktywność seksualną i komfort życia codziennego. Labioplastykę wykonujemy różnymi technikami, prowadząc linie cięcia w taki sposób by możliwie jak najlepiej ukryć blizny, a efekt przed i po spełniał oczekiwania Pacjentki. Zabieg labioplastyki przeprowadzamy z wykorzystaniem skalpela, wiązki lasera lub radiofrekwencji, w zależności od rodzaju zabiegu i indywidualnych wskazań. Labioplastyka to głównie korekta warg sromowych usuwająca przerost warg sromowych mniejszych, ale czasem i większych. To również zabiegi ujędrniające wargi sromowe większe poprzez redukcję nadmiaru wiotkiej tkanki i wypełnienie własną tkanką tłuszczową lub wypełniaczem. źródło: medifem.pl 

Laparoskopia ginekologiczna

LAPAROSKOPIA GINEKOLOGICZNA – Jest operacją chirurgiczną przeprowadzaną w znieczuleniu ogólnym. Pozwala na zbadanie narządów jamy brzusznej za pomocą laparoskopu (tuby zaopatrzonej w system optyczny), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na dokonanie zabiegu. Przyczynia się do zdiagnozowania wielu chorób wewnętrznych, których rozpoznanie jest zwykle bardzo trudne. Obecnie jest to podstawowa technika diagnostyczno-zabiegowa w ginekologii. Laparoskopia jest metodą bardzo mało inwazyjną, dlatego powikłania po niej pojawiają się bardzo rzadko (mniej niż 1%). 

Laseroterapia pochwy przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu
LASEROTERAPIA POCHWY PRZY WYSIŁKOWYM NIETRZYMANIU MOCZU – Objaw wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) to powszechny problem dotykający panie w wieku okołomenopauzalnym oraz po więcej niż jednym porodzie. Szacuje się, że co piąta kobieta boryka się z tym krępującym schorzeniem. W obu przypadkach jest to następstwo rozciągnięcia pochwy oraz osłabienia mięśni dna miednicy, wskutek czego zmienia się kąt nachylenia cewki. Wysiłkowe nietrzymanie moczu postępuje z wiekiem, a leczone we wczesnej fazie daje szanse na całkowite wyleczenie przy zastosowaniu nieinwazyjnych, laserowych technik. WNM objawia się odruchowym popuszczaniem moczu nawet podczas niewielkiego wysiłku takiego jak: kaszel, śmiech, kichanie lub podczas schylania się czy dźwigania. Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu za pomocą lasera CO2 polega na odbudowaniu struktury tkanek łącznych zapewniając wzmocnienie powięzi wewnątrzmiedniczej i przywracając właściwy kąt nachylenia cewki i normalną funkcjonalność. W zależności od stopnia nasilenia objawów zaleca się wykonanie 1-2 zabiegów z miesięcznym odstępem pomiędzy nimi. Efekt zabiegu odczuwalny jest po upływie miesiąca od dnia jego wykonania. Dzięki naświetlaniom ścianek pochwy promieniami urządzenia NeoSkin i zainicjowaniu ich samoistnej regeneracji, przywrócone zostaje naturalnego ph pochwy, zwiększa się jej napięcie i poziom nawilżenia, co wpływa na polepszenie jakości życia codziennego i seksualnego. Laserowe leczenie nietrzymania moczu jest całkowicie bezbolesne i na dzień dzisiejszy jest najbezpieczniejszą i najmniej inwazyjną metodą leczenia. W przypadku Pań w zaawansowanej fazie WNM proponujemy zabiegi chirurgiczne OTVT, wykonywane w ramach chirurgii jednego dnia, dające natychmiastowy efekt i wysoką skuteczność. O możliwościach zastosowania konkretnej metody pacjentka jest informowana podczas wizyty konsultacyjnej, po przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego oraz badania ginekologicznego. Zabiegi laserowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu powinny być wykonywany przez ginekologa, co gwarantuje bezpieczeństwo pacjentki oraz skuteczność leczenia. Spodziewane efekty zabiegu: Zwiększenie elastyczności mięśni pochwy Nawilżenie błony śluzowej pochwy Wzrost napięcia błony śluzowej pochwy Zmniejszenie średnicy pochwy Regeneracja błony śluzowej pochwy Redukcja lub łagodzenie objawów WNM poprzez zmianę kąta nachylenia cewki moczowej oraz przywrócenie warunków fizjologicznych pochwy źródło: medifem.pl
LEEP

LEEP – ang. loop electroexcision procedure – zabieg bardzo zbliżony do zabiegu LLETZ test molekularny HPV – badanie, które wykrywa obecność materiału genetycznego wirusa HPV – najczęściej jego DNA. Czułość testów molekularnych wykorzystujących reakcje łańcuchową polimerazy (PCR) pozwala na wykrycie pojedynczej kopii wirusa w badanej próbce.

Liposukcja

LIPOSUKCJA – jest procedurą potocznie nazywaną odsysaniem tłuszczu, mającą na celu wymodelowanie sylwetki. Zabieg liposukcji można wykonać klasyczną metodą „mokrą” polegającą na wstrzyknięciu pod skórą specjalnego płynu, który rozbija tkankę tłuszczową co umożliwia łatwiejsze usunięcie jej unikając obfitego krwawienia. Podczas drugiej fazy zabiegu na skórze pacjentki zaznacza się obszary, które zostaną poddane odsysaniu. Podczas operacji robi się niewielkie nacięcia skóry, które umożliwiają wprowadzenie kaniuli – urządzenia ssącego. Urządzenie do liposukcji wytwarza ujemne podciśnienie, dzięki któremu lekarz może odessać rozbitą tkankę tłuszczową źródło: medifem.pl 

Luteina

LUTEINA – Żeński hormon płciowy o budowie sterydowej, wytwarzany przez ciałko żółte i łożysko podczas ciąży. Najważniejszy hormon wydzielany przez jajniki i jądra. Jest odpowiedzialny za możliwość zajścia w ciążę oraz za prawidłowy rozwój płodu. Zaburzenia w wytwarzaniu progesteronu przez organizm kobiety mogą być przyczyną niepłodności lub innych problemów kobiecych.

Ł

M

Macica

MACICA – Żeński narząd rozrodczy , jamisty, mięśniowy, kształtem przypomina gruszkę; w macicy dochodzi do zagnieżdżenia się zarodka, a następnie do rozwoju płodu. Dolna część macicy (uchodząca do pochwy) nazywana jest szyjką.

Mammografia

MAMMOGRAFIA – Metoda badania piersi za pomocą promieni rentgenowskich. Pierś jest ściskana w specjalnym aparacie i wykonywane są jej zdjęcia. Jest to badanie przesiewowe służące wykryciu nowotworów zanim pojawią się pierwsze objawy kliniczne tej choroby. Mammografię zaleca się kobietom po 50 roku życia raz w roku, ale można wykonywać ją we wcześniejszym wieku. 

Markery nowotworowe
MARKERY NOWOTWOROWE – Substancje produkowane prze nowotwory. W zdrowej tkance mogą one występować w minimalnym stężeniu lub nie występować wcale. Efekty leczenia przeciwnowotworowego można monitorować oceniając ich stężenie w surowicy krwi. Spotykamy takie markery jak: antygeny płodowe (AFP, CEA), antygeny związane z nowotworem (CA-125, CA-19.9, CA-15.3, SCC), hormony, enzymy, białka (beta-HCG, kalcytonina). Nie każdy rodzaj nowotworu jest reprezentowany przez specyficzny dla niego marker.
Menopauza

MENOPAUZA – Jest to okres w którym u kobiety nie obserwuje się miesiączki. Jeżeli ma ona charakter nauturalny związany z procesem starzenia stwierdzenie jej możliwe jest dopiero po 12 miesiącach bez krwawienia. Zmiany towarzyszące menopauzie obejmują przede wszystkim ustanie jajnikowej syntezy estrogenów oraz progesteronu.

Mięśniaki macicy

MIĘŚNIAKI MACICY – Zaliczane są formalnie do łagodnych guzów nowotworowych. Oznacza to, że komórki mięśniowe, z których zbudowana jest macica namnażają się nadmiernie w określonym regionie narządu, tworząc guz – mięśniak. Wbrew temu, z czym większości z nas kojarzy się słowo nowotwór, mięśniaki mają charakter całkowicie łagodnych rozrostów. Często są przyczyną nieprawidłowych krwawień oraz przedłużonych i obfitych krwawień miesiączkowych, wyjątkowo rzadko mogą ulec zezłośliwieniu. 

Miomektomia

MIOMEKTOMIA – operacja polegająca na chirurgicznym usunięciu mięśniaków macicy. W odróżnieniu od histerektomii macica zostaje częściowo lub całkowicie zachowana. Zabieg ten jest zatem wskazaniem dla kobiet, chcących urodzić w przyszłości dziecko, leczących się z powodu niepłodności lub pragnących zachować macicę z innych, nie wymienionych przyczyn. Celem operacji, oprócz zachowania zdolności rozrodczej, jest złagodzenie takich objawów jak obfite i bolesne miesiączki oraz ogólnego dyskomfortu w podbrzuszu. Obecność mięśniaków, które nie wpływają na płodność kobiety i nie dają silnych objawów bólowych, nie jest wskazaniem do operacji. Sposobów usunięcia mięśniaków jest kilka i zależą one od ich ilości, wielkości oraz umiejscowienia. Jeśli mięśniak leży podśluzówkowo i jest na tylnej ścianie macicy możliwy jest do usunięcia drogą histeroskopii. Kilka mięśniaków (do 3), wielkości do 10 cm, możliwe są do usunięcia drogą laparoskopii, natomiast większe podczas laparotomii. Operacja odbywa się w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym i trwa od 45 do 90 min. Podczas operacji usunięte mięśniaki wysyłane są do badania histopatologicznego aby wykluczyć ich złośliwość. Śródoperacyjnie zakładane są szwy wchłanialne. źródło: medifem.pl 

N

Nadżerka

NADŻERKA – Stan polegający na przemieszczeniu nabłonka jednowarstwowego walcowatego z kanału szyjki macicy na tarczę szyjki, która normalnie pokryta jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym.

Niedokrwistość

NIEDOKRWISTOŚĆ – Spadek poziomu krwinek białych, czerwonych, płytek krwi oraz hemoglobiny. Obniżenie liczby krwinek białych, które chronią nas przed zakażeniami, to większe ryzyko infekcji Zmniejszenie poziomu hemoglobiny powoduje anemię – możesz czuć się osłabiony i senny. Obniżenie poziomu płytek krwi może powodować siniaki, krwawienia z nosa, żołądka, dróg rodnych. Stan krwi sprawdza się przez regularne badania morfologiczne.

Nowotwór
NOWOTWÓR – jest to złożony proces patologiczny przebiegający w komórce prawidłowej, która przestaje podlegać normalnym mechanizmom kontrolującym wzrost i różnicowanie komórek. Początkowo dzieje się to w miejscu pierwotnej zmiany, potem dochodzi do naciekania otaczających tkanek, wreszcie do przemieszczania i namnażania się zmienionych komórek w miejscach odległych (tworzą się przerzuty).
Nowotwór łagodny

NOWOTWÓR ŁAGODNY – (niezłośliwy),(z łacińskiego neoplasma benignum) utworzony jest z tkanek zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie mało odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Jest dobrze ograniczony, często otorbiony, rośnie wolno, rozprężająco (uciskając sąsiadujące tkanki), nie daje przerzutów, a po należytym jego usunięciu nie powstaje wznowa (ponowny rozrost nowotworu w tym samym miejscu) – jest całkowicie wyleczalny. Jego szkodliwy wpływ na ustrój może być spowodowany wydzielaniem hormonu, krwawieniami, czy też zamknięciem światła naczynia, uciskiem nerwu albo umiejscowieniem w ważnym dla życia narządzie np. sercu, rdzeniu kręgowym. 

Nowotwór półzłośliwy

NOWOTWÓR PÓŁZŁOŚLIWY – (z łacińskiego neoplasma semimalignum) jest to nowotwór o miejscowej złośliwości. Charakteryzuje się dużą masą tkankową uciskającą otoczenie, zdolnością naciekania i niszczenia otoczenia, nawrotowością, zdolnością wszczepiania. Praktycznie nie daje on przerzutów, ale zdolność ta potencjalnie w nim istnieje i może ujawnić się nieraz bardzo późno, po wielu zabiegach chirurgicznych i wznowach. Z tego względu nowotwory półzłośliwe wymagają starannego podejścia chirurgicznego z uwzględnieniem szerokich granic wycięcia. 

Nowotwór złośliwy

NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY – (z łacińskiego neoplasma malignum) wykazuje duży stopień zaburzeń w zróżnicowaniu, dojrzewaniu i budowie tkankowej oraz komórkowej. Nie posiada torebki, rośnie szybko, naciekająco, niszczy zaatakowane tkanki . Wnika do naczyń, dając przerzuty odległe drogą chłonną lub krwionośną. Nie wycięty w granicach tkanek zdrowych, daje wznowy.

O

Onkogenne typy HPV

ONKOGENNE TYPY HPV – Typy HPV, które mogą wywołać zmiany nowotworowe: typy HPV o wysokim ryzyku onkogennym.

Onkogenny

ONKOGENNY – powodujący raka. Onkogenne typy HPV obecne są w 99,7% przypadków raka szyjki macicy. Podejrzewa się także ich udział w powstawaniu zmian rakowych odbytu, prącia, sromu, pochwy, a także jamy ustnej, gardła oraz przełyku.

Onkologia

ONKOLOGIA – (z greckiego onkos = guz) jest to nauka zajmująca się całokształtem zagadnień związanych z procesem nowotworowym. Bada przyczyny występowania, mechanizmy powstawania, sposoby zapobiegania i wykrywania oraz metody leczenia chorób nowotworowych.

P

PET

PET (Pozytonowa Emisyjna Tomografia) – polega na rejestracji promieniowania powstałego podczas anihilacji pozytonów. Ich źródłem jest podany pacjentowi radiofarmaceutyk, ulegający ciągłemu rozpadowi. Substancja ta zawiera izotopy promieniotwórcze o krótkim czasie połowicznego rozpadu (większość promieniowania powstaje w trakcie badania). Badanie umożliwia ocenę zmian metabolicznych zachodzących w komórkach. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej techniki możliwe jest otrzymanie trójwymiarowego obrazu wnętrza ciała pacjenta. 

Policystyczne jajniki

POLICYSTYCZNE JAJNIKI – Zespół wielotorbielowatych jajników , zaburzenie endokrynne, które dotyka 10–15% kobiet w okresie reprodukcyjnym. Jest najczęstszym zaburzeniem hormonalnym u kobiet w wieku rozrodczym, a także najczęstszą przyczyną niepłodności. Objawy oraz stopień ich nasilenia różnią się bardzo pomiędzy kobietami. 

Prewencja

PREWENCJA – W medycynie – działania zmierzające do zmniejszenia prawdopodobieństwa zachorowania na jakąś chorobę, np. regularne badania cytologiczne.

Progesteron

PROGESTERON – żeński hormon płciowy o budowie sterydowej, wytwarzany przez ciałko żółte i łożysko podczas ciąży. Najważniejszy hormon wydzielany przez jajniki i jądra. Jest odpowiedzialny za możliwość zajścia w ciążę oraz za prawidłowy rozwój płodu. Zaburzenia w wytwarzaniu progesteronu przez organizm kobiety mogą być przyczyną niepłodności lub innych problemów kobiecych.

Przeciwciało

PRZECIWCIAŁO – Jednym z zadań Twojego układu odpornościowego jest produkcja przeciwciał. Przeciwciała to białka, które wiążą i unieszkodliwiają bakterie oraz wirusy.

Przedrakowy

PRZEDRAKOWY – Zmiana, która może dalej postępować w kierunku rozwoju raka, jednak istnieje również możliwość jej cofnięcia się do stanu prawidłowego.

Przerzut

PRZERZUT – Rozprzestrzenianie się komórek nowotworowych z pierwotnej lokalizacji do innego miejsca w organizmie .

Przetrwałe zakażenie

PRZETRWAŁE ZAKAŻENIE – Zakażenie przetrwałe to zakażenie, z którym nie radzi sobie układ immunologiczny gospodarza. W przypadku HPV zakażenie przetrwałe definiuje się jako zakażenie wykrywane w co najmniej dwóch kolejnych badaniach wykonywanych co 6 miesięcy. Przetrwałe zakażenie onkogennymi typami HPV może prowadzić do powstania raka szyjki macicy. 

R

Radioterapia

RADIOTERAPIA – Metoda leczenia nowotworów złośliwych wykorzystująca niszczące działanie promieniowania jonizującego. Polega na wytworzeniu za pomocą promieniowania jonizującego (fotonowego, elektronowego, promieniowania izotopów promieniotwórczych) toksycznych elementów rozkładu wody komórkowej na zasadzie procesu zwanego radiolizą. Im szybszy wzrost nowotworu (związany z ilością podziałów) tym większy efekt toksyczny. Radioterapię dzieli się na teleradioterapię i brachyterapię. Pierwsza polega na naświetlaniu chorego miejsca z pewnej odległości. Jest ona najczęściej używana do zwalczania raka. Brachyterapia polega na umieszczeniu źródła promieniowania w chorych tkankach, np. w guzie lub jego okolicy. Promienie atakują nowotwór z bliska.

Rak

RAK – Choroba, w której komórki zmieniają się w sposób nieprawidłowy i dzielą się w sposób niekontrolowany. Komórki raka mogą pozostawać w jednym miejscu‚ przenikać do okolicznych tkanek lub rozprzestrzeniać się do odległych części ciała z prądem krwi lub poprzez układ limfatyczny.

Rak gruczołowy

RAK GRUCZOŁOWY – Nowotwór rozwijający się z komórek gruczołowych. W obrębie szyjki macicy rak gruczołowy powstaje na ogół w kanale szyjki, w przeciwieństwie do raków płaskonabłonkowych wykrywanych częściej w obrębie tarczy szyjki macicy. Zmiany gruczołowe zlokalizowane są na ogół głębiej w obrębie komórek podstawnych nabłonka, są w związku z tym trudniejsze do wykrycia i mogą pozostać niedostrzeżone w czasie tradycyjnych badań przesiewowych lub kolposkopii, przeprowadzonej po wykryciu w badaniu screeningowym atypowych komórek gruczołowych lub przedinwazyjnego raka gruczołowego. 

Rak inwazyjny

RAK INWAZYJNY – Etap rozwoju raka, w którym komórki nowotworowe mnożąc się w sposób niekontrolowany zajmują całą grubość nabłonka i przekraczają (naciekają) błonę podstawną, oddzielającą nabłonek od podścieliska. Gdy głębokość nacieku (penetracji poza błonę podstawną) nie przekracza kilku milimetrów mówimy o raku z mikroinwazją. Zwiększanie się głębokości nacieku i dalsze mnożenie się komórek nowotworowych powoduje naciekanie naczyń limfatycznych, co prowadzić może do ich przeniesienia prądem limfy do węzłów chłonnych i do rozwoju przerzutów nowotworowych.

Rak przedinwazyjny

RAK PRZEDINWAZYJNY – Wczesna postać raka cechująca się brakiem naciekania (komórki rakowe występują tylko w obrębie nabłonka).

Rak szyjki macicy

RAK SZYJKI MACICY – Pierwotny nowotwór złośliwy szyjki macicy. Inwazyjnego raka szyjki macicy poprzedza stan zwany wewnątrznabłonkową neoplazją szyjki macicy (ang. cervical intraepithelial neoplasia, CIN, dawniej określany jako dysplazja szyjki macicy albo rak przedinwazyjny). Zakażenie ludzkim wirusem brodawczaka (HPV) jest koniecznie do rozwinięcia się raka szyjki macicy. 

Regresja

REGRESJA – cofanie się. Regresja nowotworu – zmniejszenie masy guza pod wpływem leczenia. 

Remisja

REMISJA – Przejściowe ustąpienie lub zahamowanie objawów chorobowych.

Resekcja

RESEKCJA – usunięcie, wycięcie.

Rezonans magnetyczny

REZONANS MAGNETYCZNY – Wykorzystuje do tworzenia obrazu sygnał emitowany przez wibrujące w polu magnetycznym jądra wodoru zawarte w cząsteczkach wody w ciele ludzkim. Każda najmniejsza różnica w zawartości wody w tkance powoduje różnicę emitowanego sygnału. Skaner rezonansu magnetycznego rejestruje energię emitowaną jako falę radiową i przetwarza ją w obraz tkanki umożliwiając rozpoznanie patologii we wcześniejszym niż inne metody stadium. 

RFA

RFA – radiotermoablacja, niszczenie tkanek nowotworu za pomocą ciepła, uzyskiwanego w wyniku przepływu prądu o wysokiej częstotliwości.

Rozmaz PAP

ROZMAZ PAP – Badanie przy użyciu \”rozmazu Pap\” pozwala wykryć obecność zmienionych komórek w obrębie szyjki macicy. Jest to podstawowa metoda badań przesiewowych szyjki macicy na świecie. Nazwę zawdzięcza patologowi, który ją opracował – dr George Papanicolaou.

S

SIL

SIL – ang. squamous intraepithelial lesion – zmiana sródpłaskonabłonkowa. Określenie charakteryzujące nieprawidłowy wynik badania cytologicznego w systemie Bethesda (patrz wyżej). Mówi o obecności zmian dysplastycznych niskiego stopnia (L-SIL –low grade SIL) odpowiadających dysplazji niskiego stopnia (= CIN 1, patrz wyżej) lub wysokiego stopnia (H-SIL – high grade SIL), co odpowiada dysplazji średniego i wysokiego stopnia (= CIN 2 i CIN 3, patrz wyżej). Rozpoznanie SIL najczęściej stanowi wskazanie do wykonania badania kolposkopowego (patrz kolposkopia). 

Skrining onkologiczny

SKRINING ONKOLOGICZNY – badanie przesiewowe populacji osób bez objawów choroby celem wykrycia wczesnej postaci danego nowotworu i zmniejszenia umieralności na ten nowotwór.

Stan przedrakowy/przednowotworowy
STAN PRZEDRAKOWY/PRZEDNOWOTWOROWY – Ogólnie: nieprawidłowa budowa tkanki, na podłożu której znamiennie częściej dochodzi do rozwoju raka (nowotworu). W przypadku szyjki macicy za stan przednowotworowy uważa się dysplazje średniego i dużego stopnia (inaczej: CIN-2 i CIN-3) związane z zakażeniem HPV typów wysokiego ryzyka. rak – łac. carcinoma, ang. cancer – nowotwór złośliwy, którego pierwotnym miejscem powstania jest tkanka nabłonkowa (pochodzenie ektodermalne), w przeciwieństwie do np. miesaków – wywodzących się z tkanki łącznej, czy chłoniaków – z tkanki limfatycznej. W obrębie szyjki macicy rak może rozwinąć się z nabłonka płaskiego, pokrywającego tarcze szyjki macicy (rak płaskonabłonkowy, łac. carcinoma planoepitheliale), lub z nabłonka gruczołowego, wyściełającego kanał szyjki macicy (rak gruczołowy, łac. adenocarcinoma). Znacznie rzadziej w obrębie szyjki macicy występują inne postaci raka. rak przedinwazyjny/rak nieinwazyjny – patrz CIS i AIS rak inwazyjny szyjki macicy (stadium inwazyjne) – etap rozwoju raka, w którym komórki nowotworowe mnożąc się w sposób niekontrolowany zajmują cała grubość nabłonka szyjki macicy i przekraczają (naciekają) błonę podstawna, oddzielającą nabłonek od podścieliska. Gdy głębokość nacieku (penetracji poza błonę podstawna) nie przekracza kilku milimetrów mówimy o raku z mikroinwazja. Zwiększanie się głębokości nacieku i dalsze mnożenie się komórek nowotworowych powoduje naciekanie naczyń limfatycznych, co prowadzić może do ich przeniesienia prądem limfy do węzłów chłonnych i do rozwoju przerzutów nowotworowych. 
Strefa przejściowa

STREFA PRZEJŚCIOWA – Część szyjki macicy, gdzie komórki nabłonka walcowatego zastępowane są komórkami nabłonka płaskiego. 

System klasyfikacji Bethesda

SYSTEM KLASYFIKACJI BETHESDA – System klasyfikacji wyników badań cytologicznych, z uwzględnieniem rozpoznania oraz bardziej szczegółowej, opisowej oceny pobranego materiału. 

System klasyfikacji CIN

SYSTEM KLASYFIKACJI CIN – System polegający na klasyfikacji na podstawie histologicznego zaawansowania zmian przedrakowych szyjki macicy

Szczepienie

SZCZEPIENIE – Szczepienie lub immunizacja zazwyczaj wykonywane poprzez podanie szczepionki, która sprawia, że układ odpornościowy produkuje przeciwciała, chroniące np. przed chorobami zakaźnymi.

Szyjka macicy

SZYJKA MACICY – Dolna część macicy‚ która otwiera się do pochwy.

T

Test Papanicolaou

TEST PAPANICOLAOU – Badanie przesiewowe polegające na pobraniu wymazu z szyjki macicy a następnie poddaniu go ocenie pobranego materiału komórkowego w celu wykrycia nieprawidłowości. 

Tkanka

TKANKA – Grupa komórek, które współpracują ze sobą wykonując określoną funkcję. 

TNM
TNM – najczęściej stosowany system oceny zaawansowania klinicznego nowotworu, ocenia się wielkość ogniska pierwotnego, zajęcie regionalnych węzłów chłonnych oraz obecność przerzutów odległych.
Toksoplazmoza

TOKSOPLAZMOZA – Choroba wywołana przez pierwotniaki Toxoplasma gondii. Często przebiega bezobjawowo, ale może w skrajnych przypadkach prowadzić do chorób zagrażających życiu. Toksoplazmozą ludzie najczęściej zarażają się od kotów (poprzez kał), ale także jedząc surową lub niedogotowaną wieprzowinę, baraninę lub wołowinę. Szczególnie niebezpieczne jest zachorowanie na toksoplazmozę w trakcie ciąży. Pierwotniaki przedostają się przez łożysko do płodu wpływają na jego rozwój, mogą doprowadzić nawet do obumarcia płodu. W trakcie trwania ciąży wykonywane są obowiązkowe badania na obecność przeciwciał toksoplazmozy.

Torbiel jajnika

TORBIEL JAJNIKA – Otorbiona zmiana w jajniku wypełniona płynem lub substancją półpłynną. Może występować pojedynczo lub po kilka. Jest wiele typów torbieli. Najczęściej spotykane są torbiele czynnościowe – spowodowane zmianami hormonalnymi. 

Trachelektomia

TRACHELEKTOMIA – Trachelektomię wykonuje się u młodszych kobiet z wczesnym stadium raka szyjki macicy (z guzem mniejszym niż 2–3 cm). Radykalna trachelektomia jest zabiegiem chirurgicznym, w czasie którego usuwa się szyjkę, górna część pochwy, przymacicza (tkanki wokół dolnego bieguna macicy) i węzły chłonne macicy. Nie usuwa się macicy i jajników dlatego można rodzic. Ten sposób leczenie wprowadzono niedawno w ośrodkach onkologicznych na świecie. Wykonuje się go przezpochwowo i laparoskopowo. 

U

Układ odpornościowy

UKŁAD ODPORNOŚCIOWY – Układ odpornościowy to układ obronny organizmu, który chroni go przed chorobami wywołanymi przez bakterie, wirusy itp. 

Ultrasonografia

ULTRASONOGRAFIA – Zwana w skrócie USG. Badanie wykorzystujące ultradźwięki. Polega ono na analizie echa powstającego na skutek odbicia wiązki ultradźwięków wysyłanych przez specjalną głowicę od struktur i tkanek znajdujących się na drodze rozchodzenia się ultradźwięku. Jest to badanie bezbolesne, nieinwazyjne, bezpieczne i krótkie. Stosuje się je głównie do badania jamy brzusznej, miednicy i serca. 

Upławy
UPŁAWY – To nieprawidłowa wydzielina z pochwy wywołana przez stan zapalny samej pochwy i/lub kanału szyjki macicy, jamy macicy lub jajowodów.
USG domaciczne

USG DOMACICZNE – (przezpochwowe,transwaginalne), umożliwia wykrycie wszelkich nieprawidłowości w budowie narządów rodnych. USG przezpochwowe to też jedyna metoda rozpoznania raka jajnika, gdy nie daje on jeszcze żadnych objawów i jest wyleczalny. Warto robić USG domaciczne co dwa lata.Wykonuje się je też w przypadku patologii wczesnej ciąży, np. gdy grozi ci poronienie albo masz ciążę pozamaciczną, a także w ocenie niewydolności szyjki macicy, szczególnie jeśli grozi ci przedwczesny poród. 

USG ginekologiczne

USG GINEKOLOGICZNE – To badanie wykonywane metodą przezbrzuszną lub dopochwową. Jest ono niezwykle przydatne przy podejrzeniu lub pewności występowania wszelkich problemów ginekologicznych, jak również do oceny wczesnej, kilkutygodniowej ciąży. USG ginekologiczne wykonuje się najczęściej głowicą dopochwową, która dużo dokładniej niż zwykłe USG (przez powłoki brzuszne) pozwala ocenić strukturę trzonu macicy, szyjkę macicy, kształt macicy, jej powierzchnię i położenie w miednicy małej, grubość endometrium czyli błonę śluzową jamy macicy w najgrubszym miejscu oraz jajniki i ich okolicę. Niepokój powinny wzbudzać twory torbielowate lub torbielowato-lite jajnika. Mięśniaki macicy są dość łatwo dostępne badaniu aparatem USG.

USG piersi
USG piersi – badanie obrazowe piersi z wykorzystaniem ultradźwięków. Jest to podstawowe badanie obrazowe piersi, zalecane wszystkim kobietom również młodym, a szczególnie tym w podwyższonej grupie ryzyka, których mamy lub babcie chorowały na raka piersi. Jest to nieinwazyjne 15 minutowe badanie, które pozwala ocenić budowę anatomiczną gruczołu piersiowego i wykryć zmiany w obrębie piersi. Warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do mammografii, badanie to jest obojętne dla komórek rakowych. W badaniu wykorzystywane są niesłyszalne dla ucha ludzkiego ultradźwięki, najczęściej o częstotliwości 1-10MHz. Za pomocą specjalnej sondy emitowane są w stronę piersi, odbijając się od tkanek gruczołu piersiowego, po czym odbite fale ultradźwiękowe przetwarzane są na impuls elektryczny. Wykorzystywane ultradźwięki są bezpieczne dla organizmu, a samo badanie ultrasonograficzne jest bezbolesne. Badanie USG jest badaniem dokładnym i wykrywa nawet kilkumilimetrowe zmiany w piersiach. Usg piersi powinno być wykonywane raz do roku przez wszystkie kobiety, a szczególnie te które są w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka lub wykryły u siebie zgrubienia podczas samobadania. Kontrolować powinno się również już zdiagnozowane zmiany. USG piersi nie wymaga wcześniejszego przygotowania. Jeżeli radiolog wykryje podczas badania zmiany, wprowadzi informacje do dokumentacji oraz pokieruje pacjentkę do innego lekarza w celu wykonania szczegółowej analizy m.in. biopsji. źródło: medifem.pl

W

Waginoza bakteryjna macicy

WAGINOZA BAKTERYJNA MACICY – Infekcja pochwy wywołana bakteriami, najczęściej beztlenowymi. Towarzyszą jej szarobiałe upławy o przykrym tzw. rybim zapachu. Nieleczona waginoza bakteryjna pochwy może prowadzić do zapalenia błony śluzowej macicy, zapalenia narządów miednicy mniejszej, zwiększa też ryzyko infekcji dróg moczowych.

Wirus
WIRUS – mikroorganizm, który może zakażać komórki i powodować rozwój choroby. Wirusy zbudowane są wyłącznie z materiału genetycznego otoczonego przez płaszcz białkowy. 
Wirus brodawczaka ludzkiego
WIRUS BRODAWCZAKA LUDZKIEGO – ang. Human Papillomavirus (HPV), mały wirus zawierający jako materiał genetyczny krótka pętla DNA otoczona białkowa osłonka (kapsydem). Gatunek ten jest bardzo zróżnicowany i obejmuje ponad 100 typów HPV różniących się miedzy sobą niektórymi fragmentami DNA, a co za tym idzie zdolnością do wywoływania zmian nowotworowych oraz kłykcin konczystych. Przenosi się na ogół droga płciowa i jest najczęściej występującym zakażeniem narządów płciowych. 
Wirus HPV niskiego ryzyka

WIRUS HPV NISKIEGO RYZYKA – Typ HPV którego zdolność do wywoływania zmian nowotworowych jest mała lub jest on jej pozbawiony. Klasycznie za typy niskiego ryzyka uważa się m.in. typ 6 i 11,oraz 42, 43, 44 – to typy związane z powstawaniem kłykcin konczystych (brodawek płciowych), które nie powodują istotnego zwiększenia ryzyka rozwoju raka u osób zakażonych. 

Wirus HPV wysokiego ryzyka

WIRUS HPV WYSOKIEGO RYZYKA – Kilkanaście typów HPV dla których udowodniono, że przewlekłe zakażenie może prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy. Najwyższe ryzyko raka wiąże się z przewlekłymi zakażeniem m.in. typami 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68.

X

Y

Z

Zakażenie (infekcja)

ZAKAŻENIE (infekcja) – Inwazja i namnażanie się mikroorganizmów (patogenów) w organizmie. Mikroorganizmami mogą być bakterie‚ wirusy‚ pierwotniaki i grzyby (np. drożdżaki).

Zapadalność
ZAPADALNOŚĆ – Liczba nowych przypadków choroby zdiagnozowanych w określonym przedziale czasu, zazwyczaj w ciągu roku, na 100 000 ludności.
Zapalenie przydatków macicy
ZAPALENIE PRZYDATKÓW MACICY – Częste schorzenie ginekologiczne spowodowane infekcją bakteryjną (również chlamydią, rzeżączką, a nawet gruźlicą). Może być ostre lub przewlekłe. Szczególnie te ostatnie bywają przyczyną niepłodności.